8/24/2017

Bina’ Lafif Mafruq Dan Maqrun

bina' lafif
Salah satu pembagian bina' dalam ilmu sharaf, ada bina' lafif. Bina Lafif adalah setiap Kalimat yang salah satu kedua huruf nya ( Fa' Fi'il dan Lam Fi'il atau A'in fi'il dan Lam Fi'il) terdiri dari huruf ‘illat. Contoh وَقَى dan شَوَى

Dari contoh pertama tersebut. Pada Fa' fi'il terdapat hurif illat Wawu, pada lam fi'il terdapat huruf illat ya'. Sedangkan pada contoh kedua A'in fi'il dan lam fiil terdapat huruf illat.

Macam-Macam / Pembagian Bina’ Lafif
Bina’ Lafif ada dua macam:

1. Lafif Mafruq
Apabila dua huruf illat tersebut menempati pada Fa’ fiil dan Lam fi’il maka dinamakan Bina’ Lafif Mafruq contoh :

وَقَى – وَجِيَ – وَلَى

2. Lafif Maqrun
Apabila dua huruf illah itu menempati pada ‘Ain fiil dan Lam fiil, maka disebut Bina’ Lafif Maqrun, contoh  :

شَوَى – قَوِيَ – رَوِيَ